Skip to main content
Zoeken

Missie en visie

Bij het RITCS staan artistieke ontwikkeling, multidisciplinaire samenwerking en dialoog met de samenleving centraal. Wij streven naar een inspirerende omgeving waar diverse stemmen en perspectieven samenkomen, gedreven door de overtuiging dat kunst van betekenis moet zijn voor anderen en een essentiële rol speelt in een dynamische samenleving.
MYTH CHARLOTTE WOERLEE

Het RITCS is een School of Arts die studenten opleidt en onderzoek voert in de podiumkunsten en audiovisuele kunsten. We bieden hiervoor verschillende niveaus aan: graduaat, professionele, academische en educatieve bachelors en academische en educatieve masters. In de opleidingen werken verschillende disciplines binnen hun kunstpraktijk samen. Collectieve en individuele artistieke ontwikkeling voeden elkaar. In haar onderzoek stimuleert, verdiept en bevraagt het RITCS deze praktijken. En dit alles altijd vanuit een diep aanvoelen van en een verregaande empathie met generaties in beweging, en in constante dialoog met de samenleving.

Het RITCS bevraagt zo haar inzichten over de relevantie van kunst, de betekenis van media en de rol van pedagogiek. Deze inzichten worden meebepaald door een grote verwevenheid met een divers werkveld en met de specifieke grootstedelijke context van Brussel, die op een vanzelfsprekende manier onze internationale blik verder blijft openen. Meertaligheid is een noodzaak om te connecteren met de ons omringende contexten van culturele actoren, opleidingen en van de hyperdiverse grootstad. Wij geloven dat dit de meerstemmigheid versterkt en ons denken en empathisch vermogen verruimt.

Het RITCS biedt studenten de ruimte om zich te bekwamen in de kunsten en zich door de kunsten te laten vormen als mens. Ruimte om te ontdekken wie ze zijn en wie ze willen worden, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zich tot anderen en de wereld verhouden. We verwachten dat dit gebeurt vanuit een onderzoekende en kritische blik. Van belang voor het RITCS is dat de kunsten ook van betekenis zijn voor anderen. Ontroering en ontregeling, schoonheid en confrontatie, troost en onrust, verstrooiing en reflectie zijn immers van cruciaal belang voor een gezonde en dynamische samenleving.

Docenten en studenten begeleiden en inspireren de individuele en collectieve onderzoeken vanuit de meest verschillende achtergronden, praktijken en tradities. Het RITCS zorgt voor een respectvolle en veilige omgeving en is een gemeenschap met een veelheid aan stemmen en perspectieven. Dat is het fundament voor een open cultuur van continue en stimulerende dialoog en feedback. Zeer diverse, geëngageerde (mee)creërende makers ontplooien en verdiepen vanuit een inhoudelijke en relevante vraagstelling een eigentijds verhaal en een artistieke vormtaal.
Studenten en docenten krijgen ruimte voor experiment en exploratie. Het RITCS zet daarbij aan tot een speelse verhouding tot het medium en tot de samenleving, waarin studenten, docenten en onderzoekers altijd met beide voeten staan. Een speelse attitude houdt in dat men in een creatieve omgeving niet enkel functioneel denkt, maar ook steeds het plezier beleeft, in alle ernst en niet vrijblijvend.

Het RITCS stimuleert nadrukkelijk het collectieve aspect van de kunstenaarspraktijken die eigen zijn aan de disciplines waarin wordt opgeleid en die een weg vinden over de opleidingen heen. Samenwerking staat hierbij centraal, steeds met oog voor de inbreng en waarde van ieders expertise. Binnen deze praktijken zorgt ons onderwijs voor een unieke balans tussen vakmanschap en auteurschap. Dit alles gebeurt binnen een uitgebouwde en praktijkgerichte infrastructuur.

De opleidingen van het RITCS beschikken over een grondige kennis van en vertrouwdheid met de diverse spelers in het culturele veld, waar we mee samenwerken. Het RITCS blijft het culturele veld kritisch bevragen en heeft de ambitie om het mee vorm te geven. We willen wegen op artistieke vernieuwing, duurzaamheid, representatie en beeldvorming, arbeidsvoorwaarden en omgangsvormen, en de opgebouwde kennis hierover helpen aanvullen en actualiseren. Ook op dit vlak wil het RITCS toonaangevend zijn.

©beeld: Myth-Charlotte Woerlee