Wijzigen studiecontract

Wijzigen van één of meerdere opleidingsonderdelen

De student die de inhoud van zijn inschrijvingsprogramma wijzigt, is gebonden aan volgende regeling:

 • Indien het inschrijvingsprogramma in omvang is toegenomen, is er altijd bijbetaling per studiepunt vereist.
   
 • Indien het inschrijvingsprogramma in omvang is verminderd, wordt op volgende wijze terug betaald:

  - Tot en met 8 weken na de inschrijvingsdatum: het studiegeld wordt herberekend op basis van het aantal opgenomen studiepunten; het inschrijvingsgeld voor uitgeschreven opleidingsonderdelen wordt terugbetaald.

  Meer dan 8 weken na inschrijvingsdatum: het inschrijvingsgeld wordt bij uitschrijving voor opleidingsonderdelen niet terugbetaald.

Veranderen van opleiding binnen de Erasmushogeschool Brussel

Bij wijziging van opleiding (heroriëntering) binnen de Erasmushogeschool Brussel voor 31/10 gebeurt de herberekening op basis van het aantal studiepunten dat de student effectief heeft opgenomen binnen de nieuwe ingeschreven opleiding.

Studenten die na 31/10 van opleiding wensen te veranderen betalen, indien het aantal studiepunten van de nieuwe inschrijving toeneemt ten opzichte van de oude inschrijving, het verschil bij. Indien het aantal studiepunten van de nieuwe inschrijving vermindert ten opzichte van de oude inschrijving, dan gebeurt er geen terugbetaling van studiegelden.

Stopzetting studie

Een student die in de loop van het academiejaar voortijdig uitschrijft voor het geheel van de opleiding, moet dit melden via een exitgesprek met de studie- of trajectbegeleider.

De formele stopzetting van de studie met de daarbij horende uitschrijvingsdatum is een zeer belangrijke administratieve handeling met eventuele gevolgen op de teruggave van het leerkrediet, terugbetaling van studiegelden, bepaling van graad van studiefinanciering, terugvordering van studietoelagen of studieleningen, recht op kinderbijslag. 

Bij uitschrijving voor het geheel van de opleiding, wordt het inschrijvingsgeld op volgende wijze herrekend: 

Vaste bedrag studiegeld: 

Het vast bedrag aan studiegeld wordt beschouwd als administratieve kost en dient steeds betaald te worden, ongeacht datum van uitschrijving. Deze kost wordt nooit terugbetaald. 

Variabel deel studiegeld:
 

 • Indien een student zich uitschrijft binnen de 2 weken na de inschrijvingsdatum (of start van het academiejaar) wordt het variabele gedeelte volledig terugbetaald. De student betaalt enkel de vaste kost.
   
 • Indien een student zich uitschrijft tussen de 2 en 8 weken na inschrijving is de helft van het variabele inschrijvingsgeld verschuldigd.
   
 • Indien een student zich uitschrijft na 8 weken na inschrijving moet het volledige inschrijvingsgeld betaald worden. De student wordt niet terugbetaald.

Indien de student een openstaand saldo heeft, moet dit eerst worden voldaan alvorens een uitschrijvingsbewijs wordt meegegeven.

Als je je studie moet stopzetten door ziekte, kun je een medisch dossier indienen bij Stuvo EhB. Bij positief advies van Stuvo, worden de hierboven vermelde regels van terugbetaling toegepast op basis van de datum van de officieel geattesteerde aanvang van het ziekteverlof in de plaats van de datum van de administratieve stopzetting van de studies.

De regelingen voor terugbetaling bij stopzetting zijn niet van toepassing op inschrijvingen voor bachelor- na- bachelorsopleidingen, master- na- masteropleidingen, postgraduaatsopleidingen en bij- en nascholingscursussen. Ingeval van stopzetting van het opleidingstraject voor deze opleidingen wordt er niets terugbetaald.