ON.IT.

ON IT

Initiatief diversiteit & inclusiviteit

ON.IT is een groep (oud-)studenten van het RITCS die zich verenigden vanuit een noodzaak. Ze willen meer gelijkwaardigheid, meer inclusie en meer diversiteit in de kunstwereld en op de kunstschool. En daar is nog veel werk aan. Werk dat niet alleen door studenten kan worden gedragen, maar ze kunnen wel samen op pijnpunten wijzen, de vinger op de wonde leggen en af en toe een stevig duwtje in de rug geven aan zij die meer macht hebben.

ON.IT is onafhankelijk van de school - af en toe zijn ze de luis in de pels, een noodzakelijke criticus - maar samenwerken is altijd het doel, alleen zo kan er verandering komen. Ze willen vooral een plek zijn waar andere studenten heen kunnen, waar ze elkaar kunnen steunen, luisteren en samen nadenken over hoe het beter en anders kan.

Samen ON.IT. Student op het RITCS en ook nood aan een groep mensen zich verenigen voor meer inclusie? Aarzel niet om hen te contacteren via Facebook of via onit@ehb.be.

Zij zijn ON.IT.

Vanessa Minacapelli

Dit is Vanessa Minacapelli. Vanessa is masterstudent Televisie aan het RITCS. Voor haar is dat een interessant medium omdat het haar verschillende tools biedt. Het raakt een beetje aan van alles: videoclips, documentaire, reportages, fictie. Allemaal manieren om verhalen te vertellen. En verhalen vertellen wil ze. Verhalen die we nog veel te weinig zien. Daarom schrijft Vanessa nu mee aan het verhaal van ON.IT. Met haar camera en haar montageskills, met haar energie en haar noodzaak.

This is Vanessa Minacapelli. Vanessa is master student Television at RITCS. That is an interesting medium to her because it offers many different tools. It touches a bit upon everything: videoclips, documentary, fiction. All sorts of ways to tell stories. And to tell stories is what she wants. Stories that are still too often invisible. That is why Vanessa is participating in writing the story of ON.IT. With her camera and her editing skills, with her energy and necessity. 

Nour Aarabi

Dit is Nour Aarabi. Nour is derdejaarsstudent Documentaire aan het RITCS. Ze koos voor deze discipline omdat psychologie en ontdekking er in samenkomen met creativiteit. Het is bovendien een manier om andere verhalen te laten zien. En die zijn nodig. Dat is een van de redenen waarom Nour één van de drijvende krachten is achter ON.IT. Met haar gedrevenheid en haar kennis, haar scherpe blik en haar noodzaak. 

This is Nour Aarabi. Nour is a third year student Documentary at RITCS. She chose this discipline because it unites psychology and discovery with creativity. For Nour it is a way to show different kinds of stories. And we need those. That is one of the reasons why Nour is one of the forces behind ON.IT. With her passion and knowledge, her sharpness and her necessity. 

Anneleen Lemmens

Dit is Anneleen Lemmens. Anneleen is 28 en studeerde twee jaar geleden af aan de bachelor Drama/Theater Regie op het RITCS. Momenteel werkt ze voornamelijk voor Engagement Arts, een beweging die zich bezig houdt met seksisme, grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik in de kunstensector. Ze droomt van een wereld met meer gelijkwaardigheid voor iedereen. Daarom blijft ook Anneleen meewerken aan ON.IT. Met haar motivatie en ervaring, haar hoofd en haar hart. 

This is Anneleen Lemmens. Anneleen is 28 years old and graduated two years ago from the bachelor of Theater Directing at RITCS. Currently she mainly works for Engagement Arts, a movement that focuses on sexism, harassment and power abuse in the arts. She dreams of a world with more equality for everyone. That’s why Anneleen keeps working with ON.IT. With her motivation and experience, with her head and heart. 

Patricia Kargbo

Dit is Patricia Kargbo. Patricia is 23 en actrice. Ze studeerde vorig jaar af aan de master Spel aan het RITCS. Op dit moment doet ze de educatieve master op het RITCS, een nieuwe lerarenopleiding. Patricia houdt van theater maken en acteren maar wil als docent theater ook een rol spelen in hoe jongeren de weg naar de kunsten vinden.
En ze is ook deel van ON.IT. Met haar inzichten en kennis, met haar positieve energie en haar noodzaak.

Patricia is 23 years old and she is an actrice. She graduated last year from the master Acting at RITCS. Currently, she is still enrolled at RITCS in the educational masters. Patricia loves theater and acting but also wants to make a difference as a teacher in how youngsters find their way into the arts. And she is part of ON.IT. With her insights and her knowledge, with her positive energy and her necessity.

Jana Van Brussel

Dit is Jana Van Brussel. Jana is 23 en zit in haar master documentaire op het RITCS. Momenteel doet Jana research voor haar masterfilm die ze dit jaar in november hoopt klaar te hebben. Ze heeft net als de rest van ON.IT. nood aan meer verschillende verhalen en reflecteert daar als documentairemaker vaak over. Dat is één van de redenen waarom Jana ON.IT. vervoegt. Met haar camera en reflectie, met haar rust en haar noodzaak.

This is Jana Van Brussel. Jana is 23 years old and is a master student documentary at RITCS. Currently, Jana is doing research for her masterfilm that she hopes to finish in november this year. Like the other members of ON.IT., she feels a need for different stories and as a documentary maker she often reflects on that. That is one of the reasons why Jana joins ON.IT. With her camera and her reflection, with her calm and her necessity.

Ferenc Balcaen

Ferenc zit in zijn derde jaar Drama-Regie aan het RITCS. Hij hield er altijd al van om met zijn handen dingen te maken maar in andere disciplines voelde dat voor hem vaak te ééndimensionaal en te alleen. Met theater heeft hij een manier gevonden om de dingen die hij creëert meer tot leven te laten komen en bovendien verbindingen te slaan in samenwerking met andere mensen die andere ervaringen en ideeën hebben. En die bestuiving van ervaringen vindt hij ook in ON.IT. Hij brengt zijn creativiteit en zachtheid, zijn liefde voor kunsten en zijn noodzaak.

This is Ferenc Balcaen. Ferenc is a third year student in Drama Directing at RITCS. He always loved to make things with his hands but felt that, in other disciplines, those often remained one dimensional and the work itself lonely. In theatre he found a way to create things and bring them to life and on top of that he felt that it was a way to make connections with other people who have other experiences and ideas.And this exchange of experiences is what he also finds in ON.IT. He brings his creativity and his kindness, his love for the arts and his necessity.

Fabienne Goeh Akue

Dit is Fabienne Goeh Akue. Fabienne volgt de Professionele Bachelor Audiovisuele Kunsten aan het RITCS. Ze is gepassioneerd door scenarioschrijven, film, montage, … Eigenlijk alles wat te maken heeft met de audiovisuele sector. Fabienne wil in de toekomst graag een audiovisueel centrum creëren in Togo, waar mensen een opleiding tot TV-maker kunnen volgen.Fabienne heeft nood aan een meer inclusieve audiovisuele sector en sloot zich daarom aan bij ON.IT.. Met haar sterke intuïtie en verhelderende inzichten, haar gedrevenheid en haar noodzaak.

This is Fabienne Goeh Akue. Fabienne is a student Professional Bachelor Audiovisual Arts at RITCS. She is passionate about scenario writing, film, editing, … Basically everything that has to do with the audiovisual field. Fabienne would like to found an audiovisual center in Togo one day, where people can follow training to become a TV-maker. Fabienne needs a more inclusive audiovisual sector and therefore joined ON.IT. With her strong intuition and her refreshing insights, her motivation and her necessity.

Evi Cats

Dit is Evi Cats. Evi is 26 jaar. Voor ze naar het RITCS kwam, studeerde ze literatuurwetenschap in Amsterdam. Nu maakt ze vooral documentaires. Evi is daarnaast de trotse trekker van de Cinéclub waarin de ze de voornamelijk witte canon een beetje probeert op te rekken, samen met Wouter Hessels. En ze belandde intussen ook bij ON.IT. Met haar heldere inzichten en haar liefde voor film, haar motivatie en haar noodzaak.

This is Evi Cats. Evi is 26 years old. Before coming to RITCS, she studied literature studies in Amsterdam. Now she mainly makes documentaries. Apart from that, Evi is the proud organizer of the Cinéclub where she tries to break the mainly white canon, together with Wouter Hessels. And meanwhile she also ended up in ON.IT. With her clear insights and her love for film, with her motivation and her necessity.
 

Reach out!

Samen ON.IT. Student op het RITCS en ook nood aan een groep mensen zich verenigen voor meer inclusie? Aarzel niet om hen te contacteren via Facebook of via onit@ehb.be.