FUTURE NARRATIVES III

Future Narratives

Van maandag 24 januari t.e.m. vrijdag 28 januari 2022 presenteren de onderzoekers van het RITCS School of Arts hun artistiek en theoretisch onderzoek tijdens Future Narratives. 

Na twee edities verdient de onderzoeksweek van het RITCS, Future Narratives, een ondertitel: The New Abnormal. In 2020 waren we nog nét de lockdown voor, in 2021 gingen we helemaal digitaal - tot afgrijzen of ergernis van sommigen, maar we konden soms wel de héle wereld binnenhalen - en nu, voor 2022, hanteren we een hybride formule. Er is nog geen nieuwe normaliteit ontstaan, alles blijft onzeker, behalve misschien de gedachte dat afwijking of negatie van de norm meer regel dan uitzondering wordt, en dat we dus ook ons idee over wat ‘abnormaal’ is grondig moeten gaan herzien. Dit klinkt abstract, maar de onderzoekers van het RITCS, samen met hun gasten, proberen de contouren van de nieuwe normen - of juist het ontbreken daarvan - op te sporen, te observeren, te schetsen en te her-scheppen. Of het nu gaat om de metamorfose van een papieren mannenblad in een feministisch TV format, of om de omvorming van een wreed ritueel - levende katten uit een toren gooien - in een gemeenschapsvormend festijn, met poppen, steeds gaat het om artistieke intuïties en denkoefeningen die de ‘normale’ werkelijkheid problematiseren. Ook het onderzoek naar de skills die voor RITCS-studenten belangrijk zijn, inzake geluid en stem, inzake schrijven en vertellen, tast de grenzen van de normaliteit af, zoekt naar de vernieuwende mogelijkheden van zowel excessen als clichés. De politieke filosofie, net zo essentieel op deze school of arts, herdefinieert begrippen die van elders lijken te komen, uit psychologie of sociologie: de velen/de menigte, psychose, sociale klasse.

Onderzoek aan het RITCS wil praktijken en begrippen herijken, maar zonder iets vast te leggen: de wereld van audiovisuele - en podiumkunsten is even vloeibaar als de rest van de samenleving. Om duidelijk te maken dat deze inspanningen geen privilege zijn van artistieke onderzoekers, tonen we ook de manier waarop studenten en onderzoekers samen de grenzen verkennen, of het nu gaat om immersie in de technologie of in de rauwe maatschappij.

Deze diversiteit kenmerkt dus Future Narratives III: The New Abnormal: verrassende inzichten, of minstens boeiende en nieuwsgierig makende pogingen om, in artistiek werk, anders naar deze véél te ingewikkelde wereld te kijken.

Ontdek het programma 

Download de brochure 

EN

From the 24th until the 28th of January 2022 artistic researchers of RITCS School of Arts will present their work, trajectory, their artistic and theoretic research results during Future Narratives.

After two editions, the RITCS research week Future Narratives deserves a subtitle: The New Abnormal. In 2020, we were just ahead of the lockdown, in 2021 we went completely digital - to the horror or annoyance of some, but sometimes we could bring in the whole world - and now, for 2022, we are using a hybrid formula. No new normality has emerged yet, everything remains uncertain, except perhaps the idea that deviation or negation of the norm will become more the rule than the exception, and that we will therefore have to thoroughly revise our idea of what is ‘abnormal’. This sounds abstract, but the researchers of RITCS, together with their guests, are trying to trace, observe, sketch and re-create the contours of the new norms - or the lack thereof. Whether it is the metamorphosis of a paper men’s magazine into a feminist TV format, or the transformation of a cruel ritual - throwing living cats from a tower - into a community-building celebration, with dolls, it is always about artistic intuitions and thought exercises that problematise ‘normal’ reality. Research into the skills that are important for RITCS students, in sound and voice, in writing and storytelling, also explores the boundaries of normality, looking for the innovative possibilities of both excesses and clichés. Political philosophy, just as essential in this school of arts, redefi nes concepts that seem to come from elsewhere, from psychology or sociology: the many/the crowd, psychosis, social class.

Research at RITCS aims to redefi ne practices and concepts, but without fi xing anything: the world of audiovisual and performing arts is as fl uid as the rest of society. To make it clear that these eff orts are not the privilege of artistic researchers, we also show the way in which students and researchers explore the boundaries together, whether in terms of immersion in technology or in raw society. This diversity thus characterises Future Narratives III: The New Abnormal: surprising insights, or at least fascinating and curious attempts, in artistic work, to look diff erently at this far too complicated world.

Discover the program  

Download the brochure