THE ANTHROPOCENE: Accelerationism versus Collapsology

RITCS FUTURE NARRATIVES ONDERZOEK
Data
,
18:00
to
19:00
Waar?
RITCS Café, Dansaertstraat 70, Brussel
Prijs
Gratis
FUTURE NARRATIVES

(NL) Van 27 tot en met 31 januari staat het RITCS een hele week lang in het teken van onderzoek. De focus van deze onderzoeksweek ligt op FUTURE NARRATIVES, verhalen van de toekomst.

Lieven De Cauter nodigt intellectuele duizendpoten Laurent de Sutter (rechtstheoreticus) en Rudi Laermans (socioloog) uit voor een gesprek over het Antropoceen, vertrekkend vanuit de polariteit accelerationisme versus collapsologie.

Ter verduidelijking: het ‘Antropoceen’ is het geologisch tijdperk waarin de ontwikkeling van de aarde hoofdzakelijk en zelfs bijna uitsluitend door het ingrijpen van de mens bepaald wordt. ‘Collapsologie’ is een interdisciplinaire benadering van het “proces waarbij de menselijke basisbehoeften (water, voeding, huisvesting, kleding, energie, enz.) niet meer tegen een redelijke kost aan een meerderheid van de bevolking door wettelijk verankerde diensten geleverd kunnen worden” (definitie van Yves Cochet). ‘Accelarationisme’ is een wijze van denken die de mogelijkheid onderzoekt om de, hoofdzakelijk ecologische, uitwassen van het kapitalisme te versnellen om daarmee finaal dat kapitalistisch systeem ten onder te doen gaan.

Beide visies worden tegenover elkaar geplaatst: het voorkomen van de ramp, van de ‘collaps’, dankzij de wetenschap, of het bespoedigen van de ramp, door vormen van activisme. Daarbij zal ook worden bekeken welke rol de herontdekking van de commons daarin kan spelen, en of en hoe heterotopieën een onderkomen kunnen zijn voor één van de centrale figuren van het Antropoceen: de vluchteling. Tenslotte zal de kwestie van activisme en burgerlijke ongehoorzaamheid te berde worden gebracht. De discussie zal in het Engels verlopen. 

(ENG) From 27 to 31 January, RITCS School of Arts is devoted to research for a whole week. The focus of this research week is on FUTURE NARRATIVES, stories of the future.

Lieven De Cauter invites intellectual jack-of-all-trades Laurent de Sutter (legal theorist) and Rudi Laermans (sociologist) for a conversation about the Anthropocene, starting from the polarity accelerationism versus collapsology. 

In order to clarify the terms, the ‘Anthropocene’ is the geological era during which the development of the earth is primarily and even almost exclusively determined by human agency; ‘collapsology’ is an interdisciplinary approach of the “process in which basic human needs (water, food, housing, clothing, energy, etc.) cannot be provided anymore, at a reasonable cost, for the majority of the population, by legally anchored services” (definition of Yves Cochet); ‘accelerationism’ is a way of thought studying the possibility to accelerate the, mainly ecological, excesses of capitalism in order to make the capitalist system finally collapse. 

Both visions are being confronted with each other: the prevention of the disaster, of the ‘collapse’ thanks to science, or the ‘acceleration’ of the disaster, by forms of activism. They will also consider the role the rediscovery of the ‘commons’ can play, and whether and how heterotopia can be a home for one of the central figures of the Anthropocene: the refugee. Finally, the question of activism and civil disobedience will be addressed. 

The discussion will take place in English. 
 

Deel dit